Algemene voorwaarden HeyFoody

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HEYFOODY

 1. Wie zijn wij?

(1) HeyFoody is gevestigd aan de Pas 175, 2440 te Geel, België (ondernemingsnummer: 0764452446, Btw-identificatienummer: BE0764452446) en zal hierna ook worden aangeduid als “HeyFoody” of “wij”.

(2) HeyFoody verkoopt en levert dagelijkse (alleen voor werkdagen) maaltijdboxen op basis van dieetplannen. In aanvulling daarop kan je verschillende (aanvullende) (vers)producten en merchandise bestellen.

(3) Ook verkoopt HeyFoody cadeaubonnen, eenmalige maaltijdboxen (zoals de proefbox) en biedt zij vouchers en kortingscodes aan.

(4) De maaltijdbox op basis van een dieetplan, aanvullende (vers)producten en/of cadeaubonnen, vouchers en kortingscodes zal hierna ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten”.

 1. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en aparte bestellingen) die HeyFoody sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met in achtname van de deadline voor wijzigingen, opzeggen en herroepen welke te raadplegen is via de FAQ’s (veel gestelde vragen). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

 1. Het aanbod

(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod HeyFoody niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Belgie en Nederland. De bestelde producten, zoals onze maaltijdboxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

 1. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. In jouw account kan je jouw dieetplan doorgeven. Tevens kan je in jouw account verschillende (aanvullende) (vers)producten en/of extra maaltijden toevoegen aan jouw bestelling tegen een meerprijs.

(2) Na het aanmaken van een account kan je het door HeyFoody in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier dien je een offerte in bij HeyFoody. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) HeyFoody behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren te accepteren tot de deadline voor wijzigingen. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde maaltijdboxen en/of andere bestelde diensten na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door HeyFoody. In elk geval kan HeyFoody een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 13.2 van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan alleen worden aangegaan voor bepaalde tijd.

(5) Om een HeyFoody account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. HeyFoody verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) HeyFoody houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.

 1. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan HeyFoody opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. HeyFoody is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart HeyFoody tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is HeyFoody niet aansprakelijk en je vrijwaart HeyFoody tegen eventuele aanspraken van derden.

 1. Bezorging

(1) De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het klantaccount op de website, in de app en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door ons gekozen bezorgdagen en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) In bepaalde gevallen kan HeyFoody extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster.

(3)  Wij behouden ons het recht voor om met een afwijking in tijd jouw producten te bezorgen. Wij kunnen de levertijden helaas niet garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late leveringen.

(4) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 50% van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(5) Wij bezorgen op de aangegeven plaatsen in Nederland en Belgie. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt die per e-mail toegestuurd.

(6) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven. De deadline is elke vrijdagavond 23.59 uur. 

(7) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(8) De levering zal enkel tot de eerste voordeur plaatsvinden. Uit veiligheidsoverwegingen en efficiëntie zal de koerier de woning, flat, appartementcomplex niet betreden. Dit houdt ook in dat de betreding van een appartementcomplex of flat beperkt zal blijven tot de centrale hal op de begane grond.  

(9) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning en/of centrale hal te plaatsen. Dit kun je aangeven als bezorgopmerking in jouw klantaccount. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en HeyFoody is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en Heyfoody kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht (§11(5)).

 1. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Belgie, tenzij anders is vermeld.

(2) Voor bepaalde en/of additionele producten, zoals bij (aanvullende) (vers)producten en Premium-gerechten, geldt een meerprijs. De aanvullende prijzen staan vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door jou gekozen producten.

(3) De vorderingen van Heyfoody zijn per direct opeisbaar.

(4) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(5) HeyFoody is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Aanpassingen zullen nooit tijdens de huidige dieetplan plaatsvinden, maar vanaf een nieuwe deelname aan een dieetplan.

 1. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren Bancontact, iDeal, Visa en MasterCard.

(3) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling.

(4) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om deelname te annuleren.

(10) Heyfoody is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 1. Pauzeren 

1) Het is niet mogelijk om bij 2 en/of 4 wekenplannen te pauzeren. Het dieetplan dient aaneensluitend gevolgd te worden zonder enige beperkingen. 

2) Het is alleen mogelijk om bij een 12 wekenplan eenmalig te pauzeren voor een aaneensluitende periode van maximaal 4 weken. Deze pauze mag één keer aangevraagd worden middels een mail naar info@heyfoody.be en dien je vóór de deadline voor wijzigingen in. 

2) Wij behouden ons het recht voor om met een afwijking pauzes in te lasten en/of uitzonderingen te maken voor klanten. 

 1. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

(1) HeyFoody biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van HeyFoody producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Een aangeboden gratis maaltijdbox en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om HeyFoody uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw lidmaatschap bij HeyFoody, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals bijvoorbeeld een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand lidmaatschap hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per persoon is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden is het toegestaan om slechts één account te hebben.

(3) HeyFoody bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis maaltijdbox en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis maaltijdbox en/of korting.

(4) Sommige producten en/of diensten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs, eenmalige (aanvullende) (vers)producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

(5) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de HeyFoddy website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(6) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Heyfoody heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

 1. Aansprakelijkheid van HeyFoody

(1) HeyFoody is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van HeyFoody, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HeyFoody of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen HeyFoody verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van HeyFoody voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) HeyFoody is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart HeyFoody tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) HeyFoody is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door HeyFoody gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart HeyFoody tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) HeyFoody is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Heyfoody of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Heyfoody gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Heyfoody. Zij kunnen hier een beroep op doen.

 1. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via https://heyfoody.be/privacy. Vragen over hoe HeyFoody met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan info@heyfoody.be

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt HeyFoody jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketingkanalen vind je op https://heyfoody.be/privacy

 1. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

 1. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij HeyFoody hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen HeyFoody hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is middels het versturen van een email naar info@heyfoody.be. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

 1. Intellectueel eigendom

(1) Onze app, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij HeyFoody, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

 1. Herroeping

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste box, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde maaltijdboxen en de boxen die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende (vers)producten te voorkomen, dien je vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te herroepen.

(2) Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende product te herroepen. Aanvullende producten met een beperkte houdbaarheid (inclusief versproducten) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.

(3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van onze klantenservice middels een mail versturen naar info@heyfoody.be.

 1. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen HeyFoody en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen HeyFoody en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Antwerpen.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

HeyFoody – Mei 2021